فعالیت کانونهای شورشی به مناسبت هفته ۳۰مهر در شهرهای میهن