-«بنده رفته بودم فرودگاه مادرم را بدرقه کنم که به ایران برود»
-«پلیس گفت شکایتی داری گفتم نخیر، فقط می‌خواهم شما...عکسها را (از حسین عبدی)بگیرید»
-«سالها مأموران رژیم را رصد کردم، پورمحمدی را به تله بیندازیم، عکس بگیریم»!

 

در جلسه کمیته اول مجمع عمومی ملل متحد که به بررسی عدم تکثیر هسته یی و سلاحهای کشتار جمعی اختصاص داشت نمایندگان آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا نسبت به تهدیدهای رژیم ایران در این زمینه هشدار دادند.

صفحه9 از5892