وزات خارجه آمریکا طی بیانیه یی در روز سه شنبه سوم سپتامبر اعلام کرد: آمریکا آژانس فضایی رژیم ایران و دو انستیتوی تحقیقاتی آنرا طبق دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ که ناظر بر تکثیرسلاح های کشتار جمعی، سیستم های ارائه و حمایت کنندگان آن است، لیست گذاری کرد.

صفحه10 از5864