شتاب کنید ای زحمتکشان میهنم!

شتاب کنید ای زحمتکشان میهنم
ای کارگران ، معلمان ، محرومان ستمدیده !
برای غوغای عموم ، برای قیام
برای آزادی ، برای رفاه و آسایش
بپاخیزید ، بپاخیزید برای شورش مقدس خلق .
وقت تنگ است و فرصت ، آسیمه می گذرد
بر روزگار امروزتان
مباد شمایان را پشیمانی فردا
مباد !

شتاب کنید ای عاشقان آزادی !
دیگر نمانده امیدی قفس بانان را
امید از آن شماست
نومید مکنید این امید را
بال و پری بکوبید و فروریزید
این فروریختنی را
فروریزید !


                      شادم ولی دلتنگم

شادم ولی دلتنگم
از این چشمه ها و جویبارهای بهم ناپیوسته .
مگر صاعقه یی توفانی ، مهیب تر از سونامی
یکی کند شمایان را چونان دریای طغیانی
تا بکوبد و فروریزد این دیوار بلند ملعونی
شادم ولی منتظرم به دلتنگی.