کنفرانس درباره نمایش انتخابات رژیم آخوندی نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا


روز پنجشنبه اول اسفند درشب برگزاری شعبده انتخاباتی حکومت آخوندی، دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران درآمریکا یک کنفرانس مطبوعاتی درباره نمایش انتخابات مجلس ارتجاع برگزار کرد.

رژیم آخوندی – بحران درآمدهای نفتیبا شروع تحریم های گسترده علیه مطامع رژیم آخوندی بسیاری از کارشناسان براین باور بودند که صادرات نفتی برای دیکتاتوری ولی فقیه در آینده یی نزدیک به مرز صفر بشکه در روز خواهد رسید.

صفحه2 از290